Logout

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Regulamin konkursu internetowego
Parki Krajobrazowe Polski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

 

CELE KONKURSU

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych.
 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 6. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy.
 7. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 8. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, uczęszczają do szkół zlokalizowanych na terenie gmin położonych w parkach krajobrazowych. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na platformie internetowej konkursy.zpkwm.pl. Każdy z uczestników konkursu może założyć tylko jedno konto na platformie.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbywać się będzie na platformie internetowej pod adresem zpkwm.pl/konkurs-pkp/ i polega na udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzy internetowym.
 2. Konkurs będzie składał się z pytań tekstowych, zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych. Przeprowadzony będzie w formie testu jednokrotnego wyboru.
 3. Konkurs odbywać się będzie od 1 do 26 czerwca 2020, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz 11 i 12 czerwca.
 4. I etap konkursu odbędzie się w dniach od 1 do 25 czerwca 2020 r. (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz 11 i 12 czerwca). O godzinie 8.00 będzie publikowany nowy test zawierający 5 pytań z zakresu przyrody, historii i kultury obszarów parków krajobrazowych Polski. Test będzie dostępny przez 12 godzin – do godziny 20.00. Poprawne odpowiedzi wraz z dodatkowymi informacjami będą udostępnione po zakończeniu publikacji testu.
 5. Na wykonanie każdego z testów przewiduje się 15 minut.
 6. Użytkownik, który wypełnił test nie będzie mógł wypełnić go ponownie.
 7. Finał konkursu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00. Do uczestnictwa w finale zaproszenie zostaną wszyscy uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 5 w pierwszym etapie, na podstawie sumy zdobytych punktów w poszczególnych testach. Zaproszenie do uczestnictwa w finale wysłane będzie na adres internetowy podany podczas rejestracji w dniu 25 czerwca 2020, po zakończeniu I etapu konkursu. Test finałowy będzie się składał z 20 pytań i będzie przeprowadzony na platformie internetowej konkursy.zpkwm.pl.
 8. Zwycięzcą finału, zostanie uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów z wszystkich testów łącznie z testem finałowym.
 9. W kwestiach spornych decyzję podejmować będzie Jury powołane przez Organizatora.

 

NAGRODY

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
 2. Wśród uczestników, którzy w ciągu tygodnia uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, będą co tydzień rozlosowywane dodatkowe nagrody w postaci gadżetów i wydawnictw parków krajobrazowych.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00.
 4. Termin wręczenia nagród będzie podany na stronie internetowej konkursy.zpkwm.pl, najpóźniej będzie to miało miejsce 1 września 2020 podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 5. Dla szkół, których uczniowie najliczniej wezmą udział w konkursie przewidziana jest nagroda.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów konkursu jest dostarczenie do organizatora podpisanego przez rodziców oświadczenia (załącznik nr 2) w postaci skanu wysłanego na adres konkurs@zpkwm.pl.

 

UWAGI DODATKOWE

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 14 656 44 72 wew. 27 w godzinach 7.30-15.30, przez pocztę email konkurs@zpkwm.pl lub t.gawlik@zpkwm.pl oraz na stronie konkursy.zpkwm.pl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu internetowego Parki krajobrazowe Polski

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKA KONKURSU INTERNETOWEGO

PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej jako „RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, posiadający NIP: 945-21-18-710, REGON: 120848102, zwany dalej „ZPKWM”, będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, posiadający numery telefonów: 12 415 38 33, 12 415 72 21 oraz adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwm.pl.
 2. Pani/Pana dziecka dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu: umożliwienia Pani/Panu dziecku udziału w Konkursie internetowym Parki Krajobrazowe Polski (zwanym dalej „wydarzeniem”) organizowanym przez ZPKWM, komunikacji z Pani/Pana dzieckiem na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia, wykonanie postanowień regulaminu wydarzenia, a w przypadku wygrania przez Pani/Pana dziecka nagrody – zawiadomienia Pani/Pana dziecka o wygranej i umożliwienia wydania Pani/Panu dziecku nagrody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 4. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 mogą być osoby i podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez ZPKWM, w tym w szczególności: Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz inne organy i instytucje państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia przez Pani/Pana dziecka udziału w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM, lub przez inne okresy określone w szczególnych przepisach prawa, a w przypadku wygrania przez Pani/Pana dziecka nagrody – przez czas określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu na zasadach wynikających z RODO prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest brak możliwości uczestniczenia przez Pani/Pana dziecko w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

dr inż. Marcin Guzik

Dyrektor

Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Małopolskiego

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu internetowego Parki krajobrazowe Polski

 

Oświadczenie osoby, której dziecka dane osobowe dotyczą

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu internetowego Parki krajobrazowe Polski, są one dla mnie zrozumiałe i akceptuję ich treść oraz opisane w nich zasady przetwarzania moich danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – w niezbędnym zakresie w celu w celu umożliwieniu mi udziału w Konkursie internetowym Parki Krajobrazowe Polski (zwanym dalej „wydarzeniem”) organizowanym przez ZPKWM, komunikacji na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia, wykonanie postanowień regulaminu wydarzenia, a w przypadku wygrania nagrody – zawiadomienia o wygranej i umożliwienia wydania nagrody.

 

……………………………………, dnia …………..            Imię, nazwisko i podpis: …………………………

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]