Logout


Małopolska

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKA KONKURSU INTERNETOWEGO

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej jako „RODO”.

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, posiadający NIP: 945-21-18-710, REGON: 120848102, zwany dalej „ZPKWM”, będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, posiadający numery telefonów: 12 415 38 33, 12 415 72 21 oraz adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwm.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu: umożliwienia Pani/Panu udziału w Konkursie internetowym (zwanym dalej „wydarzeniem”) organizowanym przez ZPKWM, komunikacji z Panią/Panem na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia, wykonanie postanowień regulaminu wydarzenia, a w przypadku wygrania przez Panią/Pana nagrody – zawiadomienia Pani/Pana o wygranej i umożliwienia wydania Pani/Panu nagrody.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
  4. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 mogą być osoby i podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez ZPKWM, w tym w szczególności: Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz inne organy i instytucje państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia przez Panią/Pana udziału w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM, lub przez inne okresy określone w szczególnych przepisach prawa, a w przypadku wygrania przez Panią/Pana nagrody – przez czas określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu na zasadach wynikających z RODO prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Dane osobowe mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

dr inż. Marcin Guzik

Dyrektor

Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Małopolskiego

Oświadczenie osoby, której dane osobowe dotyczą

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu internetowego, są one dla mnie zrozumiałe i akceptuję ich treść oraz opisane w nich zasady przetwarzania moich danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – w niezbędnym zakresie w celu w celu umożliwieniu mi udziału w konkursie internetowym (zwanym dalej „wydarzeniem”) organizowanym przez ZPKWM, komunikacji ze mną na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia, wykonanie postanowień regulaminu wydarzenia, a w przypadku wygrania przeze mnie nagrody – zawiadomienia mnie o wygranej i umożliwienia wydania mi nagrody.